خشایارشا پادشاهی نوین گرا

خشایارشا ( پادشاهی نوین گرا )

گنجینه تاریخ ایران

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : خلاق ، پل

  • موضوع : تاریخ ایران

  • مولف : فریده هادی پور برزگر

  • شمارگان : 5000

  • تعداد صفحه : 96

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : جیبی

  • شابک : 3-097-233-964-978

خشایارشا پادشاهی نوین گرا

نمونه متن کتاب خشایارشا

 

فرونشاندن شورش مصر و بابل

خشایار شا با لشگری عازم مصر گردید و با وجود مقاوت مصری ها شورش را فرو نشاند . کیفیات جنگ را نمی دانیم ، همین قدر معلوم است که خبیش یعنی کسی که یاغی شده و خود را فرعون می خواند ، فرار کرد ، هم دستان او سخت مجازات شدند و ایرانی ها مصب نیل را غارت کردند . پس از آن خشایار شا برادر خود هخامنش را والی مصر کرد و این مملکت به حال سابق خود برگشت ، یعنی نجبا و روحانیون مصری به حقوق و اختیاراتی که به آنها داده شده بود باقی ماندند . 484 ق . م ( هرودوت کتاب 7 ، بند 7 )

بابل نیز از موقع استفاده کرده علم طغیان برافراشت و وقایع این شورش هم درست معلوم نیست . هر دو دوت اسم یاغی را ننوشته ولی از الواحی که در حفریات بابل به دست آمده چنین استنباط می شود که چند نفر ادعای سلطنت کرده اند ، زیرا چند اسم ذکر شده مانند : بل شیمانی یا بل شیمانا و شی کوشتی این دو نفر خود را پادشاه بابل خوانده اند . بعد کسی آک شی ماسو نام خود را پادشاه بابل و ممالک دانسته ولی از اشخاص لوحه هایی که تاریخ آن سال بعد از جلوس خشایار شا باشد ، به دست نیامده ، بلکه به عکس در لوحه های معاملات تاریخ را به اسم خشایار شا به عنوان پادشاه بابل و ممالک نوشته اند و نیز چنین به نظر می آید که زودپیر از طرف ایران والی بابل گشته و شورش را فرو نشانده ، ولی چندی بعد او را کشته اند و بعد پسر او بغابوخش به جای او معین شده .

به هر حال معلوم است که این دفعه پارسی ها با بابلی ها به خشونت رفتار کرده اند هرودوت گوید که دیوار و معابد شهر را به حکم شاه خراب کردند و مجسمه مردوک رب النوع بزرگ بابلی را به ایران بردند ، آریان و سترابون گویند معبد بزرگ اساهیل خراب شد . این هیکل زرین چنانکه بالاتر مکرر گفته شده ، در نزد بابلی ها خیلی مقدس و مورد پرستش مخصوص بود و هر پادشاه قانونی بابل د اول سال بابلی دست آن را می گرفت . بنابراین با آوردن آن به ایران بابل از مقام پایتختی محروم شده ایالنی از ایالات شاهنشاهی ایران گردید .

هرچند از آنچه در باب تسخیر بابل در زمان کوروش گفته شد ، این نکته روشن است ، باز برای احتراز از سوء تفاهم توضیح می شود ، که کوروش ، کمبوجیه ، داریوش و حتی خشایار شا قبل از سومین شورش بابل پادشاهان آن بودند ، یعنی کلده دولت بود ، بابل پای تخت آن و این شاهان ایران پادشاهان کلده به شمار می رفتند چنانکه در تواریخ الواح معاملات عنوان آنان و حتی خشایار شا را در اول سلطنتش بابلی ها پادشاه بابل و ممالک نوشته اند ولی در سال چهارم سلطنت شاه مزبور عنوان او شاه پارس و ماد و شاه بابل و ممالک است و از سال پنجم سلطنت او فقط شاه ممالک بعدها هم جانشین خشایار شا همین عنوان را دارند . پس معلوم است که به واسطه شورش های پی در پی از مقام کلده کاسته بود و بابل از این زمان پایتخت به شمار نمی رفت . ( صفحه 12 کتاب خشایار شا )

 

جنگ های ایران و یونان

مضامین نوشته های هرودوت چنان بود که ذکر شد . از مورخین دیگر یونان کسی که بعد از هرودوت بالنسبه به دیگران مشروح تر وقایع جنگ های خشایار شا را نوشته و نوشته های او به ما رسیده ، دیودور سی سی لی است ، ولی چون مورخ مذکور غالبا از نوشته های مورخین قبل مانند هرودوت و غیره استفاده و همان مطالب را تکرار کرده لازم نیست مضامین تمام نوشته های او را ذکر کنیم . اما بعض جاهای کتاب یازدهم او چون حاوی مطالبی است که هرودوت ننوشته یا به اجمال گذرانده مقتضی است ذکر شود و چنین است مطالب مذکوره :

دیوردور گوید مردونیس پارسی ، پسر خاله و داماد خشایارشا از حیث رشادت و عقل در میان هم وطنان خود ممتاز بود . خشایارشا در تحت نفوذ او واقع و عازم شد و یونانی ها را نابود کرد و با این مقصود همراهی و مساعدت اهالی قرطاجنه را طلبید . قرار شد که خشایار شا به یونان قشون بکشد و اهالی قرطاجنه با یونانی هایی که در ایطالیا و سی سیل سکنی دارد ، جنگ کنند . بر حسب معاهده اهالی قرطاجنه پول و افری را که جمع کرده بودند ، به مصرف گرفتن سپاه از ایطالیا لی گوری ، گل ، ایبری ، لیبیا و قرطاجنه رسانیده در مدت سه سال قوه ای تجهیز کردند ، گه عده نفراتش به سیصد هزار وعده سفاین آن به دویست می رسید ( در اینجا لازم است گفته شود که بعض محققین داخل شدن قرطاجنه را به جنگ ایران و یونان نتیجه قرار داد اتحادی می دانند که از زمان مطیع شدن فیفیقی ها یا پس از آن بین قرطاجنه و ایران وجود داشته اما در این مورد که دربار ایران دخول قرطاجنه را به جنگ تقاضا کرده ، منافع دولت مزبور هم به واسطه رقابت با یونانی های ایطالیا و سی سیل این جنگ را اقتضا می کرده . ولی تدارکات خشایار شا مهم تر بود ، چه در مصر فینیقه ، قبرس ، کیلیکه ، پام فیلیه ، پی سید یه ، لیکیه ، کاریه ، می سیه ، تروآد ، بی تی نیه ، پنت و تمام شهر های هلس پونت کشتی ها برای این سفر جنگی می ساختند . خشایار شا از تدارکاتی ، که داریوش قبل از فوتش کرده بود ، نیز استفاده کرد . وقتی که کشتی ها حاضر شد به امیر البحر ها دستور داد در سیم و در فوسیه جمع شوند .

در اینجا خوب است اسامی اقوام یونانی را که طرفدار پارسی ها گردیدند ذکر کنیم ، تا نام آنان مطعون و این ننگ باعث عبرت اشخاصی گردد ، که بخواهند آزادی عموم را سلب کنند ، عدد 33 سپاهیان خشایار شا را دیودور چنین نوشته عده سپاهان بری بیش از هشتصد هزار بود . بحریه مرکب بود از 1200 کشتی دراز و از جمله 320 کشتی یونانی با سپاهیان یونانی تدارک شده بود . باقی کاشتی ها را مردمان غیر یونانی از این قرار تهیه کرده بودند . مصری ها 200 فروند ، فینیقی ها 300 ، کیلیکی ها 800 ، پام فیلی ها 40 ، قبرسی ها 150 ، دریان 40 ، ینیان با اهالی خیوس و سامس 150 ، الیان با اهالی لس بس و ته نه دیان 40 ، اهالی هلس پونت و پونت 80 ، اهالی جزایری ، که مطیع شاه بودند 50 ، این بود عده کشتی های تری رم و به علاوه این کشتی ها 850 کشتی برای حمل و نقل اسب ها و سه هزار قایق نیز موجود بود .

در جای دیگر ( بند پنجم ) دیو دور گوید : عده متحدین یونانی خشایار شا ، که در قشون او داخل شدند 200 هزار نفر و بنابراین این عده سپاهیان بری او به یک ملیون نفر می رسید و به همین قدر هم عده سپاهیان بحری و خدمه حمل آذوقه و غیره را باید به حساب آورد . معلوم است که این عده هم اغراق است : سه هزار قایق برای حمل و نقل آذوقه به کار می رفته و در این صورت یک میلیون سپاهی را ممکن نبود با 1200 کشتی آن روزی حمل کنند ، زیرا به قول هرودوت ، ظرفیت هر کشتی سه طبقه یعنی تری رم جنگی ، دویست نفر بود . با وجود این اغراق گویی دیودور راجع به کل سپاه خشایار شا کم تر است ، زیرا ارقام هرودوت را که پنج میلیون است تا دو میلیون تنزل داده .

خشایار شا قبل از جنگ ترموبیل به یونانی ها تکلیف کرد اسلحه خود را زمین گذارده متحد ایران شوند و در ازای آن آزاد خواهند بود که به خانه های خود برگشته با خاطری آسوده زندگانی کنند و زمین های زیاد هم به آنها داده خواهد شد . لئونیداس جواب داد ، اگر باید متحدین شاه شویم بهتر است که مسلح باشیم و هرگاه باید جنگ کنیم ، با اسلحه بهتر می توان آزادی را حفظ کرد . زمین هم خوب است در صورتی که آن را با شجاعت تحصیل کنیم . پس از این جواب خشایار شا عازم جنگ گردید . اول مادی ها به جنگ رفتند و بعد به ترتیب کیسی ها ، سکاها و جاویدان های پارسی . باقی کیفیات تقریبا همان است ، که هرودوت نوشته ولی اپیالت نام یونانی که کوره راهی را به قشون خشایار شا نشان داد ، به روایت دیودور از اهل تراخینی بود ، نه ملیانی و دیگر آنکه لئونیداس چون دید قشون شاه پشت سر او را گرفته با پانصد نفر اسپارتی و سایر یونانی ها شبانه از جان گذشته به اردوی خشایار شا حمله کرد . در تاریکی شب بسیاری از یونانی ها رفقای خود را کشتند و همین اشتباه در قشون پارس نیز روی داد . در طلیعه صبح چون پارسی ها عده قلیل یونانی ها را دیدند ، از هر طرف آنها احاطه و نابود کردند . دیودور در اینجا شجاعت لئونیداس و یونانی ها را می ستاید . وقایع دیگر جنگ را مورخ مذکور تقریبا مانند هرودوت ذکر کرده و عرض تنگ کرنت را او چهل استاد نوشته ولی احوال فلاکت بار یونانی ها را پس از جنگ ترموبیل و جنگ دریایی آرتمیز یوم و فرار کشتی های یونانی به سالامین و داخل شدن خشایار شا به آتیک روشن تر شرح داده و گفته : وحشت و اضطراب بین یونانی ها در سالامین به قدری بود که به سخنان اوری بیاد سردار قشون یونان گوش نمی دادند و لاسد مونی ها به مقصودی جز مراجعت به اوطلان خود نداشته . در این حال تمیستوکل حیله ای به کار برد و ایرانی ها را به جنگ دریایی در جای تنگ سالامین کشانید و بعد از ذکر شرح کیفیات جنگ گوید که تمیستوکل باعث این فتح شد .

فهرست خشایارشا پادشاهی نوین گرا

فهرست کتاب خشایار شا ( پادشاهی نوین گرا )

 

نام و نسب خشایار شا

فرو نشاندن شورش مصر و بابل

جنگ ایران و یونان

مقدمات جنگ

مجلس مشورت

خواب های خشایار شا

حرکت لشگر ایران به طرف داردانل

جنگ های ایران و یونان

احوال خشایار شا

حملات یونان به مستملکات ایران

دربار خشایار شا

خصایل خشایار شا

مرگ خشایار شا

منابع و ماخذ

نظرات کاربران درباره خشایارشا پادشاهی نوین گرا

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد خشایارشا پادشاهی نوین گرا نظر می دهد.

ارسال نظر درباره خشایارشا پادشاهی نوین گرا

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 25,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 190 گرم
محصولات مرتبط