تعبیر خواب کامل

تعبیر خواب کامل

ابن سیرین ، دانیال (ع) ، امام صادق (ع)

طبق حروف الفبا ، توضیح تمامی لغات مشکل

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : نسیم ظهور

  • موضوع : تعبیر خواب

  • مولف : ابوالفضل حسین بن محمد ابراهیم تفلیسی

  • شمارگان : 2000

  • تعداد صفحه : 312

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : وزیری

  • شابک : 4-62-6145-600-978

تعبیر خواب کامل

نمونه متن کتاب تعبیر خواب کامل

 

ازدواج ( تزویج )

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر زن گرفتن در خواب بر چهار وجه است :

1 – بزرگی و مقام 2 – افزایش مال 3 – آسایش 4 – شادی و سرور

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند زن گرفته است ، شرف و بزرگی پیدا می کند و اگر مجرد باشد با زنی ثروتمند ازدواج می کند . اگر ببیند زنش را طلاق داد شرف و بزرگی را از دست می دهد و اگر ببیند با زنی که مرده است ازدواج کرده و با او همبستر شده است از ملک و مال آن زن چیزی به او می رسد . اگر ببیند با آن زن همبستر نشد چیز کمی از مال او را به دست می آورد .

اگر زنی در خواب ببیند که مرد مرده ای با او ازدواج کرد و در خانه زن با او همبستر شد ، مال آن زن کاهش می یابد یا حال و وضع اودگرگون می شود . اگر مردی ببیند که زن گرفت ولی آن را ندید و اسمش را نمی دانست اجلش نزدیک شده است و اگر زن را ببیند شرف و بزرگی پیدا می کند . اگر زنی در خانه ای ناشناس و یا متعلق به یک مرده باشد و آن مرده با ان زن همبستر شود آن زنی می میرد و اگر خانه آشنا باشد به مال آن نقصان وارد می گردد . ( صفحه 41 )

 

تشنگی

ابن سیرین می گوید : سیراب بودن در خواب بهتر از تشنگی است و اگر کسی ببیند به شدت تشنه است و آب پیدا نمی کند ، به رنج گرفتار می گردد . اگر ببیند تشنه است و آب پیدا نمی شود یا کسی به او آب داد و او نخورد ، از رنج و بلا نجات می یابد و عاقبت به مرادش می رسد . ( صفحه 86 )

 

حج کردن ( زیارت کردن خانه خدا )

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر حج کردن بر هفت وجه است : 1 – ازدواج 2 – کنیز خریدن 3 – ملاقات پادشاه 4 – نیکی بر مردم 5 – کوشش در کار خیر 6 – ثواب کردن 7 – مصاحبت و همنشینی با اهل اعلم

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که به حج می رود ، خدای متعال او را موفق به حج می فرماید ، اگر بیمار باشد شفا پیدا می کند ، اگر قرضی داشته باشد می پردازد ، اگر ترسی داشته باشد امنیت پیدا می کند و اگر در سفره باشد به سلامتی بر می گردد .

اگر کسی در خواب ببیند که به حج می رود ولی به وقت و اعمال آن نمی رسد و انجام حج از دستش می رود دلیل آن است که عمرش طولانی است و امورش منظم و مرتب می گردد . ( صفحه 105 )

 

خنده

حضرت صادق (ع) می فرماید : خنده آهسته در خواب دلیل بر فرزندی نجیب است .

ابن سیرین می گوید : خنده در خواب ، غم و اندوه است و اگر کسی ببیند به قهقهه می خندد بر غم و اندوهش افزوده می شود . اگر کسی ببیند آهسته می خندید ، اندوهش کم خواهد بود . ( صفحه 120 )

 

دعا کردن ( درخواست کردن ، نیایش )

ابن سیرین می گوید : دعا کردن در خواب ، بر آورده شدن حاجت است و اگر کسی ببیند برای خود دعا می کرد و طلب مغفرت و آمرزش می نمود ، عاقبت به خیر است و حاجتش برآورده می شود ؛ و اگر برای دیگری دعا کند ، به ظلم و ستم گرایش پیدا می کند و امر به معروف و نمی نماید ؛ اگر ببیند که برای ستمدیده ای دعا می کرد ، خیره خواه همه مردم است و برای کسی بدخواهی و بداندیشی نمی کند و حاجت همه را برآورده می سازد ؛ اگر ببیند دعای مخصوصی را می خواند ، صاحب فرزندی می شود . ( صفحه 135 )

 

فهرست تعبیر خواب کامل

نمونه فهرست کتاب تعبیر خواب کامل :

 

حرف (آ): آبادانی – آب – آب بینی – آب تاختن – آبخانه – آبدستان – آبستنی – آبکانه – آبگینه – آبله – آبنوس – آتش – آتش برافروختن – آتش پرستیدن – آتش دان – آتش زنه – آتشکده – آرد – آرد بیز – آروغ – آزاد شدن – آستانه – اسمان – آستان – آسیاب – آسیابان – آشتی کردن – آغوش گرفتن – آفتاب – آفتابه – آماس – آهک – آهن – آهو دیدن – آواز – آویختن – آیینه

 

حرف (ا): ابر – ابروها – ابریشم – ابلیس – آردکون – ارزیر – ارش – اره – ایزار – اژدها – اسپندان – اسب – استر – استخوان – استغفار – اسطر لاب – اسفناج – اشتر – اشتر مرغ – اشتر غاز – اشگ – اشتان – اصلع – افروشته – افسرده – افسون – افیون – اله – آلو سرخ – الج - امامت کردن – امرود - انار – انجیر – انجیل – انداختن مردم – اندامها – انگبین – انگشتان – انگشتری – انگور – افتادن

 

حرف (ب): بادام – باد وزیدن – باد رها کردن – بادروک – باد ریسه – بادمجان – بار کشیدن – باران – بارانی – باروی – باز – بازوی – بازوبند – باغ دیدن – بافتن جامه ها – باقلا – بالا رفتن – بالش – بام – بانگ داشتن جانوران – بانگ نماز – ببر – بت – بخشش کردن – بخور کردن – بربط – برجستن – بردار کردن – برد – برف – برق – برگشودن – برنج – بره – برهنگی – بروت – برج – بریان – بزاز – بز – بذر قطونا – بساط – بستر – بست – بستان افروز – بط – بغل – بقالی – بلانکیتی – بلبل – بلبله – بلغم – برگ – بلور – بلوط – بنجشک – بند نهادن – بنده – بنفشه – بنیاد نهادن – به – بهار – بهشت – بوتیمار – بوریا – بوزینه – بوسه دادن – بوق زدن – بوم – بوی های خوش – بیابان – بیت المعمور – بید گوش – بیل – بیماری – بینی – بیهوشی – بند نهادن

 

حرف (پ): پادشاه – پاتیله – پاس داشتن – پاشنه پای – پابند – پای – پای اورجین – پای تابه – پاچه – پابندانی کردن – پالان – پر – پر پهن – پرده – پرده داری – پرستو – پرنده – پرنیان – پروانه – پری – پرواز کردن – پستان – پستان بند – پشت – پشته – پشم – پشه – پلاس – پلنگ – پل ساختن – پلیته – پنبه – پند دادن – پنیر – پوست – پوستین – پهلو – پی – پیاز – پیاله – پیراهن – پیرایه – پیروزه – پیر شدن – پیسی – پیشانی – پیشی گرفتن – پیشه – پیغمبر – پیغمبری – پیکان – پیکر – پیل – پیلور – پیمانه – پیه خوردن – پهلو

 

حرف (ت): تب دادن – تابستان – تاج – تارج – تاریکی – تازیانه – تاوه – تبر – تبیره – تتماج – تخت – تخم کاشتن – تخمه – تخم ها – تذرو – ترازو – ترازوگر – ترب – تربد – ترخون – ترسائی – ترسیدن – ترشی ها – ترف – ترنج – ترانگبین – تره دوغ – تره – تره فروشی – تریاک – تزویج – تسبیح کردن – تشنگی – تعویذ – تغار – تفشله

حرف (ت): تب دادن – تابستان – تاج – تارج – تاریکی – تازیانه – تاوه – تبر – تبیره – تتماج – تخت – تخم کاشتن – تخمه – تخم ها – تذرو – ترازو – ترازوگر – ترب – تربد – ترخون – ترسائی – ترسیدن – ترشی ها – ترف – ترنج – ترانگبین – تره دوغ – تره – تره فروشی – تریاک – تزویج – تسبیح کردن – تشنگی – تعویذ – تغار – تفشله

حرف (ج): جادوئی کردن – جاروب – جام – جامه – جامه خواب – جان – جبه – جزع – جستن – جغد – جگر – جلاب – جنازه – جنت بودن – جنگ کردن – جهود شدن – جو – جوالدوز – جوان شدن – جوراب – جوشن – جولاهی – جوهر – جوی آب – جوز – جوزبویا

حرف (چ): چادر – چاه – چتر – چراغ – چراغ پایه – چراغ دان – چرغ – چرک – چشم – چشمه – چغانه – چغندر – چک – چکاوک – چنگال – چنگاله – چنگ زدن – چوب – چوگان زدن – چهار پای

حرف (ح): حبر – حب خوردن – حجامی – حج کردن – حجر الاسود – حد زدن –حربه – حرم – حریر – حساب – حصار – حصیر – حقنه – حقه – حکمت – حلاجی – حلوا – حمالی – حنا – حنوط – حوض – حوض کوثر – حیض – حکایت

حرف (خ): خاج – خار – خار پشت – خارش – خاک – خاکستر – خامه – خانه – خانی – خایسک – خایه مرغ – خایهآدم – خفه کردن – ختنه کردن – خرابی – خربزه – خرچنگ – خر – خرگور – خردل – خرس – خرگاه – خر گوش – خرما – خرمن – خرتوت – خروس – خریدن و فروختن – جامه خز (جامه) – خستگی – خشت – خشم گرفتن – خصومت – خصی کردن – خضاب – خطبه خواندن – خطمی – خفتن – خلال – خلعت – خلقان – خلم – خلیفه – خم – خمیر کردن – خبزه – خنجر – خنده – خوان – خود – خوردنی – خوشه – خوک – خون آمدن – خیار- خیک ماست - خیری

 

( حرف د ) دارو , دارچین , داغ کردن , داس , دام , دانه ها , دباغی , دبه روغن , دبیری , دجال , دختر , دراج , دراعه , درها , دربانی , در بر گرفتن , درختان , درخت خرما , درخت انبوس , درخت آلو , درخت امرود , درخت انجیر , درخت انار , درخت انگور , درخت بادام , درخت بلبل , درخت شفتالو , درخت ترنج , درخت حنظل , درخت صنوبر , درخت چنار , درخت زیتون , درخت سرو , درخت سیب , درخت سنجد , درخت زرد آلو , درخت عود , درخت پسته , درخت فندق , درخت کدو , درخت بلوط , درخت گلنار , درخت جوز , درخت جوز هندی , درخت مورد , درخت نارنج , درخت نی , درد کردن اعضا , درم , دروغ , درودگری , درویشی , دریا , دست بریدن , دست و روی , دشمن , دشنام , دعا کردن , دف زدن , دلالی کردن , دل , دنبال , دمل , دنبه , دندان , دهان , دهل زدن , دهلیز , دوال , دوختن , دود , دوزخ , دوشاب , دوش , دیگ , دیگ پایه , دینارها , ده رفتن , دیوار , دیو دیدن , دیوانگی ,

 

( حرف ر ) رازیانه , راسو , ران , راه , راه زدن , رب ها , رباب , رخساره , رز , رستخیز , رسن , رضوان , رفتن , رفو کردن , رقص کردن , رگ گشادن , رکاب , رنگ ها , روباه , رود دجله , رودبار , روزها , روزه داشتن , روستا , روشنائی , روغن , روناس , روی , روشنایی آتش , ریحان , ریسمان , ریش , ریش شدن , ریگ

 

( حرف ز ) زن , زارع , زرق , زانو , زباد , زبان , زبور , زجر , زرد چوبه , زدن , زر , زرد آلو , زردی ها , زرشک , زره , زعفران , زکات , زکال , زکام , زلزله , زمرد , زمستان , زن , زنبور , زندان , زهر , زیتون , زیره , زین

 

( حرف س ) سار , سیب , سپر , سبزه , سبوی , ستارگان , سجاده , سجده , سفر کردن , سفره , سقائی کردن , سگ , سماق , سنجد , سواری , سوره فاتحه الکتاب , سوره البقره , آیه الکرسی , سوره آل عمران , سوره الصف , سوره الجمعه , سوره النساء , سوره المائده , سوره الانعام , سوره الانفال , سوره التوبه , سوره یونس , سوره هود , سوره رعد , سوره ابراهیم , سوره الحجر , سوره النحل , سوره بنی اسرائیل , سوره کهف , سوره مریم , سوره طه , سوره الانبیاء , سوره الحج , سوره المومنون , سوره النور , سوره الفرقان , سوره الشعرا ء , سوره النمل , سوره القصص , سوره عنکبوت , سوره الروم , سوره لقمان , سوره السجده , سوره الاحزاب , سوره السبا , سوره الفاطر , سوره یس , سوره الصافات , سوره ص , سوره الزمر , سوره المومن , سوره شوری , سوره زخرف , سوره الدخان , سوره الجاثیه , سوره الاحقاف , سوره محمد (ص) , سوره الفتح , سوره الحجرات , سوره الذاریات , سوره الطور , سوره النجم , سوره القمر , سوره الرحمان , سوره الواقعه , سوره الحدید , سوره المجادله , سوره الحشر , سوره الممتحنه , سوره المنافقون , سوره التغابن , سوره التحریم , سوره الطلاق , سوره الملک , سوره القلم , سوره الحاقه , سوره المعارج , سوره نوح , سوره الجن , سوره المزمن , سوره المدثر , سوره القیمه , سوره الانسان , سوره المرسلات , سوره النباء , سوره النازعات , سوره عبس , سوره تکویر , سوره الانفطار , سوره المطففین , سوره الانشقاق , سوره البروج , سوره الطارق , سوره الغاشیه , سوره الفجر , سوره البلد , سوره الشمس , سوره الیل , سوره الضحی , سوره الانشراح , سوره التین , سوره العلق , سوره القدر , سوره البینه , سوره الزلزال , سوره العادیات , سوره القارعه , سوره التکاثر , سوره الهمزه , سوره القریش , سوره الماعون , سوره الکوثر , سوره الکافرون , سوره النصر , سوره تبت , سوره الاخلاص , سوره الفلق , سوره الناس , سوزن , سوسمار , سوسن , سوگند , سوراخ , سیب , سیر , سیری , سیل , سیماب , سیم , سیمرغ , سینه

 

( حرف ش ) شاخ , شادروان , شادی , شانه , شانه حیوان , شاهرود , شاهین , شب , شب یمانی , شبانی , شب بازی , شب پره , شپش , شپشه , شبه , شنالنگ , شراب , شراره آتش , شرم , شستن , شطرنج , شعر گفتن , شغال , شفتالو , شکار , شکر کردن , شکستن , شکم , شکنجه , شکنبه , شکوفها , شل شدن , شلغم , شلوار , شمع , شمشیر , شنا کردن , شیرینی ها , شیر , شیشه , شهادت , شونیز , شیر , شیره , شطرنج

نظرات کاربران درباره تعبیر خواب کامل

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تعبیر خواب کامل نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تعبیر خواب کامل

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 160,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 580 گرم
محصولات مرتبط