کتاب حلیة المتقین ( جیبی )

کتاب حلیة المتقین ( جیبی )

آیین زندگی و زینت متقیان در آداب و اخلاق اسلامی

مرحوم علامه محمد باقر مجلسی

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : پیام مقدس

  • موضوع : سرگذشت میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

  • مولف : مرحوم علامه محمد باقر مجلسی

  • شمارگان : 1000

  • تعداد صفحه : 456

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : جیبی

  • شابک : 2-02-7029-600-978

کتاب حلیة المتقین ( جیبی )

نمونه متن کتاب حلیة المتقین ( جیبی ):

 

باب هفتم: در آداب حمام رفتن و سر و بدن شستن

در فضیلت حمام

منقول است که عمر گفت: بد خانه ای است حمام، عورت را ظاهر می کند و پرده ی آدمی را می درد. حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود که: نیکو خانه ای است حمام، جهنم را به یاد می آورد و چرک را از بدن می برد. از حضرت امام موسی (ع) منقول است که حمام یک روز در میان گوشت بدن را زیاد می کند و هر روز رفتن، پیه گرده ها را می گذارد را می گدازد و بدن را لاغر می کند.

از سلیمان جعفری منقول است که گفت: بیمار شدم تا آنکه گوشتم همه تحلیل رفت، به خدمت حضرت رضا (ع9 رفتم، فرمود که: می خواهی گوشت بدنت برگردد؟؟ گفتم: بلی، یک روز به یک روز به حمام برو که گوشت بدنت عود می کند و زینهار که هر روز مرو، که باعث مرض سل می شود. در حدیث دیگر فرمود: کسی که خواهد فربه شود، یک روز به حمام برود و یک روز نرود، و کسی که گوشت زیاد داشته باشد و خواهد که لاغر شود، هر روز به حمام برود. از حضرت امام محمد باقر (ع) منقول است که بهترین دواهای شما حقنه و حجامت کردن و دوا در بینی چکاندن و حمام است. در روایت دیگر وارد شده است که هر که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد باید که زنش را به حمام نفرستد. و علمائ تاویل کرده اند به دو وجه: اول اینکه: این در بلادی است که در آن بلاد به اعتبار گرمی هوا احتیاج ندارد زنان ره حمام رفتن. دوم آنکه: مراد آن است که زن خود را رخصت دهد که برای سیر کردن به حمام ها نرود.

 

فصل دوم: در آداب داخل شدن و بیرون آمدن و دعاهائی که باید خواند

در احادیث معتبره وارد شده است که هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، باید که بی لنگ داخل حمام نشود. از حضرت امام صادق (ع) منقول است که هر که با لنگ به حمام داخل شود، حق تعالی گناهان او به پرده ی ستر بپوشاند. در حدیث دیگری فرمود: هر که داخل حمام شود و دیده ی خود را از نظر کردن به عورت دیگران بپوشاند، حق تعالی او را از حمیم جهنم ایمن گرداند.

حضرت رسول (ص) نهی فرمود که غسل کردن در زیر آسمان بی لنگ و از داخل شدن در نهر ها بی لنگ، و فرمود که: در نهر ها، ساکنان هستند از ملائکه و نهی فرمود از داخل شدن در حمام بی لنگ. از حضرت صادق (ع) منقول است که داخل حمام مشو بعد از آنکه اندک چیزی در معده ی تو باشد که حرارت معده را فرو نشاند و این بیشتر باعث قوت بدن است و داخل حمام مشو در وقتی که معده پر باشد از طعام.  ( صفحه 152 و 153 )

فهرست کتاب حلیة المتقین ( جیبی )

نمونه فهرست کتاب حلیة المتقین ( جیبی ):

 

باب اول: در بیان آداب جامعه و کفش پوشیدن

فصل اول: در فضیلت تجمل و زینت کردن

فصل دوم: در بیان جامه هائی که پوشیدن آنها حرام است

فصل سوم: در پوشیدن پنبه و کتان و پشم

فصل چهارم: در بیان رنگ هائی که در جامعه سنت یا مکروه است

فصل پنجم: در بعضی از آداب جامه پوشیدن

فصل ششم: در پوشیدن لباسی که مخصوص زنان یا کافران باشد

فصل هفتم: در بیان عمامه بستن

فصل هشتم: در بیان آداب زیر جامه پوشیدن

فصل نهم: در آداب جامه نو بریدن و پوشیدن

فصل دهم: در سایر آداب جامعه پوشیدن و کندن

فصل یازدهم: در رنگ نعلین و موزه و کفش و چگونگی آن

فصل دوازدهم: در آداب پوشیدن نعل و موزه و کفش

 

باب دوم: در آداب حلی و زیور پوشیدن مردان و زنان و سرمه کشیدنو در آینه نظر کردن و خضاب کردن

فصل اول: در  فضیلت انگشتر بدست کردن و آداب آن

فصل دوم: در بیان آنچه انگشتر از آن سازند

فصل سوم: در فضیلت عقیق

فصل چهارم: در فضیلت یاقوت و زبرجد و زمرد

فصل پنجم: در فضیلت فیروزه و جزع یمانی

فصل ششم: در فضیلت در نجف و بلور و حدید صینی و سایر نگین

فصل هفتم: در بیان آنچه سزاوار است که در نگین نقش کنند

فصل هشتم: در بیان زیور طلا و نقره پوشیدن و به زنان و اطفال پوشانیدن

فصل نهم: در آداب سرمه کشیدن

فصل دهم: در آداب نظر به آینه کردن

فصل یازدهم: در فضیلت خضاب کردن مردان و زنان

فصل دوازدهم: در کیفیت خضاب و احکام آن

 

باب سوم: در آداب خوردن و آشامیدن

فصل اول: ظرف هائی که در خوردن و آشامیدن و سایر استعمالات می توان استعمال نمود و آنچه نهی از آن شده است

فصل دوم: در تجویز خوردن طعام های لذیذ و مذمت حرص و افراط آن

فصل سوم: در بیان بعضی از آداب و اوقات طعام خوردن

فصل چهارم: در سایر آداب طعام خوردن

فصل پنجم: در بیان دعای وقت طعام خوردن

فصل ششم: در آداب بعد از طعام

فصل هفتم: در فضیلت نان و سویق و گوشت و روغن و آنچه از حیوان حاصل می شود و سرکه و شیرینیها

فصل هشتم: در فائد سبزی ها و میوه ها و سایر ماکولات

فصل نهم: در فضیلت ضیافت مومنان و آداب آن

فصل دهم: در فضیلت خلال و آداب آن

فصل یازدهم: در فضیلت آب و انواع آن

فصل دوازدهم: در آداب آب خوردن

 

باب چهارم: در بیان فضیلت تزویج و آداب مجامعت و معاشرت زنان و کیفیت تربیت فرزندان و معاشرت ایشان

فصل اول: در فضیلت تزویج کردن و نهی از رهبانیت

فصل دوم: در اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان

فصل سوم: در آداب نکاح و اراده ی ان

فصل چهارم: در بیان آداب زفاف و مجامعت

فصل پنجم: در آداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان

فصل ششم: در بیان حق زن و شوهر بر یکدیگر و احکام ایشان

فصل هفتم: در بیان دعاهای طلب فرزند و فضیلت آن

فصل هشتم: در احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل

فصل نهم: در عقیقه کردن و سر تراشیدن و آداب هر یک

فصل دهم: در ختنه کردن پسران و دختران و سوراخ کردن گوش ایشان و آداب هر یک

فصل یازدهم: در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان

فصل دوازدهم: در بیان حق پدر و مادر بر فرزند و جوب رعایت حرمت ایشان

 

باب پنجم: در بیان آداب مسواک کردن و شانه کردن و ناخن و شارب گرفتن و سر تراشیدن و امثال آن

فصل اول: در بیان فضیلت مسواک زدن

فصل دوم: در فضیلت سر تراشیدن و آداب آن

فصل سوم: در آداب موی سر نگه داشتن

فصل چهارم: در فضیلت شارب گرفتن یعنی موی لب بالا را تا ته گرفتن

فصل پنجم: در آداب ریش بلند کردن

فصل ششم: دربیان فضیلت موی سفید و حکم کندن آن

فصل هفتم: در کندن موی بینی و بازی کردن با ریش

فصل هشتم: در فضیلت ناخن گرفتن

فصل نهم: در بیان آداب و اوقات ناخن گرفتن

فصل دهم: در دفن کردن مو و ناخن و سایر چیز ها که دفن باید شود

فصل یازدهم: در فضیلت شانه کردن موی سر و ریش

فصل دوازدهم: در آداب و اوقات شانه کردن و انواع شانه

 

باب ششم: در آداب بوی خوش و گل بوئیدن و روغن مالیدن

فصل اول: در بیان سبب پیدا شدن بوهای خوش در زمین

فصل دوم: در فضیلت بوی خوش و آداب آن

فصل سوم: در کراهت رد کردن بوی خوش

فصل چهارم: در فضیلت مشک و عنبر و زعفران

فصل پنجم: در فضیلت غالیه

فصل ششم: در فضیلت و آداب روغن بر بدن مالیدن

فصل هفتم: در فوائد روغن بنفشه

فصل هشتم: در فوائد روغن بان و روغن زنبق

فصل نهم: در فوائد سایر روغن ها

فصل دهم: در فضیلت بخور و انواع و آداب آن

فصل یازدهم: در فضیلت گلاب و گل سرخ و انواع گل ها

فصل دوازدهم: در آداب گل بوئیدن

 

باب هفتم: در آداب حمام رفتن و سر و بدن شستن و دارو کشیدن و آداب بعضی از اغسال

فصل اول: در فضیلت حمام

فصل دوم: در آداب داخل شدن و بیرون آمدن و دعاهائی که باید خواند

فصل سوم: در بیان آنچه در حمام نباید کرد و آنچه تجویز شده

فصل چهارم: در فضیلت شستن سر و بدن و دفع بوهای بد از خود

فصل پنجم: در فضیلت شستن سر با سدر و خطمی

فصل ششم: در فضیلت دارو کشیدن

فصل هفتم: در ازاله کردن موی زیر بغل

فصل هشتم: در غایت زمانی که نوره را تاخیر توان کرد

فصل نهم: در دعاهای وقت نوره کشیدن

فصل دهم: در اوقات نوره کشیدن و سایر آداب آن

فصل یازدهم: در فضیلت حنا مالیدن بعد از نوره

فصل دوازدهم: در آداب غسل جمعه و سایر اغسال

 

باب هشتم: در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن

فصل اول: در بیان اوقات خواب

فصل دوم: در وضو ساختن پیش از خواب

فصل سوم: در مکان خوابیدن و آداب پیش از خواب

فصل چهارم: در سایر آداب خوابیدن

فصل پنجم: در آداب و ادعیه ای که پیش از خواب باید خوانده شود

فصل ششم: در دفع ترسیدن در خواب و خواب پریشان دیدن و محتلم شدن

فصل هفتم: در دعاها برای دفع بیداری و برای بیدار شدن در آخر شب

فصل هشتم: در بیان نماز و دعا برای خواب های نیک دیدن و آداب بیدار شدن

فصل نهم: در سبب خواب راست و دروغ و تعبیر خواب

فصل دهم: در آداب بیداری و مذمت خواب بسیار

فصل یازدهم: در آداب بیت الخلاء

فصل دوازدهم: در بیان احوال و اوضاع و مکان هائی که نهی از آنها وارد شده است

 

باب نهم: در آداب حجامت کردن و تنقیه و بعضی از ادویه و معالجه ی بعضی از امراض و ذکر بعضی از ادعیه . احراز

فصل اول: در ثواب بیماری و صبر کردن بر آن و بیان شدت ابتلای مومنان

فصل دوم: در فضیلت و آداب حجامت

فصل سوم: در بیان تداوی که از ائمه (ع) وارد شده است و بیان جواز رجوع به اطباء

فصل چهارم: در معالجه انواع تب

فصل پنجم: در ادعیه ای جامعه و ادویه ای مرکبه ی نافعه

فصل ششم: در معالجه دردسر و شقیقه و زکام و صرع و اختلال دماغ و تصرف جن

فصل هفتم: در معالجه سایر امراض و دردسر و گلو

فصل هشتم: در معالجه ی خنازیر و قرح و جروح و ثالول و ثبود و خوره و پیسی و بهق و امثال این ها

فصل نهم: در معالجه امراض اندرونی و قولنج و بادها و آزار معده و سرفه

فصل دهم: در معالجه اوجاع و مفاصل و فالج و بواسیر و امراض مثانه و سایر امراض

فصل یازدهم: در بیان قلیلی از تعویذات برای دفع سحر و سموم گزندگان و سایر بلاها

فصل دوازدهم: در فوائد تربت شریف امام حسین (ع) و خواص بعضی از ادویه ی مفرده

 

باب دهم: در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ایشان

فصل اول: در بیان حقوق خویشان و غلامان و کنیزان

فصل دوم: در حقوق همسایگان و یتیمان و عشیره و قبیله

فصل سوم: در حقوق صداقت و اخوت

فصل چهارم: در بیان حقوق مومنان بر یکدیگر و حسن معاشرت با خلق

فصل پنجم: در قضای حاجت مومنان و سعی نمودن در کارهای ایشان و شاد گردانیدن ایشان

فصل ششم: در دیدن مومنان و عیادت بیماران ایشان

فصل هفتم: در اطعام مومنان و آب دادن ایشان و جامه پوشانیدن

فصل هشتم: در حقوق فقیران و ضعیفان و مظلومان و پیران و آداب معاشرت ایشان

فصل نهم: در رعایت حقوق مومنان در غیبت ایشان

فصل دهم: در آداب معاشرت ظالمان و قلیلی از احوال ایشان

فصل یازدهم: در آداب معاشرت با کافران و مخالفان

فصل دوازدهم: در بیان حقوق مردگان بر زندگان

 

باب یازدهم: در آداب مجالس از سلام و مصاحفه و معانقه و بوسیدن و آداب عطسه کردن و آداب نشستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اینها

فصل اول: در فضیلت سلام و آداب آن

فصل دوم: در فضیلت مصاحفه یعنی دست یکدیگر را گرفتن و معانقه

فصل سوم: در آداب نشستن

فصل چهارم: در آداب ملاقات صاحب خانه با کسی که به خانه او می آید

فصل پنجم: در بیام مجالسی که در آنجا داخل شدن روا است و جماعتی که همنشینی و مصاحبت ایشان سزاوار است

فصل ششم: در آداب عطسه و آروغ و آب دهان انداختن

فصل هفتم: در بیان مزاح کردن و خندیدن و سرگوشی کردن و آداب صحبت داشتن و راز مجلس را پنهان داشتن

فصل هشتم: در سایر آداب مجالست و حقوق اصحاب مجالس بر یکدیگر

فصل نهم: در فضیلت ذکر خدا در مجالس

فصل دهم: در فضیلت ذکر حضرت رسول الله (ص) و ائمه (ع) در مجالس و مباحثه ی علوم ایشان نمودن

فصل یازدهم: در مشورت کردن با برادران و آداب آن

فصل دوازدهم: در آداب نامه نوشتن

 

باب دوازدهم: در آداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن

فصل اول: در گشادگی خانه

فصل دوم: در مذمت تکلف بسیار در خانه کردن و بسیار بلند ساختن

فصل سوم: در نقاشی کردن و تصویر کشیدن و صورت صاحب روحی را ساختن که سایه نداشته باشد

فصل چهارم: در آداب فرش خانه

فصل پنجم: در آداب عبادت کردن در خانه

فصل ششم: در نگاهداشتن حیوانات در خانه خصوصا کبوتر و خروس

فصل هفتم: در نگاهداشتن گوسفند و بز در خانه

فصل هشتم: در بیان احوال سایر طیور و ذکر بعضی از حیوانات که کشتن ایشان روا است یا روا نیست

فصل نهم: در منع از نگاهداشتن سگ در خانه

فصل دهم: در آداب چراغ افروختن و خانه خریدن

فصل یازدهم: در بیان سایر آداب خانه

فصل دوازدهم: در آداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن

 

باب سیزدهم: در آداب پیاده رفتن و سوار شد و بازار رفتن و تجارت و زراعت نمودن و چهار پایان نگاهداشتن

فصل اول: در سوار شدن است و استر و الاغ و انواع هریک

فصل دوم: در آداب نگاهداشتن و رعایت حقوق چهارپایان

فصل سوم: در آداب زین و لجام

فصل چهارم: در ادعیه و آداب سواری

فصل پنجم: در آداب پیاده رفتن

فصل ششم: در نگاهداشتن شتر و گاو و گوسفند

فصل هفتم: در آداب خریدن و نگاهداشتن حیوانات

فصل هشتم: در بیان مجمل احوال و اقسام حیوانات

فصل نهم: در فضیلت تجارت کردن و طلب حلال نمودن

فصل دهم: در بیان آداب تجارت

فصل یازدهم: در فضیلت زراعت کردن و درخت کاشتن

فصل دوازدهم: در آداب زراعت کردن درخت کاشتن

 

باب چهاردهم: در آداب سفر

فصل اول: در بیان سفرهای نیک و بد و ایام و ساعات نیک و بد از برای سفر

فصل دوم: در دفع نحوسات های سفر به تصدق و دعا

فصل سوم: در آداب غسل و نماز و دعا در وقت بیرون رفتن

فصل چهارم: در سایر آداب بیرون رفتن و بیان چیزی چند که باید با خود بردن

فصل پنجم: در آداب توشه برداشتن در سفر و آداب صرف کردن آن

فصل ششم: در رفیق با خود بردن در سفر و آداب معاشرت ایشان

فصل هفتم: در بیان سایر آداب سفر

فصل هشتم: در آداب راه رفتن و فرود آمدن

فصل نهم: در بیان دعاهائی که در راه منازل باید خواند

فصل دهم: در آداب سفر دریا و گذشتن از پل ها

فصل یازدهم: در آداب مشایعت و استقبال مسافر و آداب برگشتن او

فصل دوازدهم: در آداب اسب تاختن و تیرانداختن

(خاتمه) در بیان بعضی از آداب متفرقه و فواید نافعه

مکالمات حسنیه: در مجلس هارون الرشید با علماء مخالفین

نظرات کاربران درباره کتاب حلیة المتقین ( جیبی )

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب حلیة المتقین ( جیبی ) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب حلیة المتقین ( جیبی )

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با کتاب حلیة المتقین ( جیبی )

کتاب کتاب حلیة المتقین حلیة المتقین جیبی خرید کتاب حلیه المتقین خرید پستی کتاب حلیه المتقین خرید حلیه المتقین کتاب حلیه المتقین علامه محمد باقر مجلسی علامه مجلسی مرحوم علامه مجلسی محمد باقر مجلسی علامه محمد باقر مجلسی ره انتشارات پیام مقدس پیام مقدس انتشارات پیام انتشارات مقدس نشر پیام مقدس کتب انتشارت پیام مقدس خرید اینترنتی کتاب های پیام مقدس فضیلت و آداب روغن بر بدن مالیدن فوائد روغن بنفشه آداب گل بوئیدن فضیلت گلاب فضیلت گلاب و گل سرخ فروشگاه کتاب زرین کتاب زرین فروشگاه اینترنتی کتاب زرین انتشارات ناشر نشر خرید کتاب کتاب های منبع کتاب های علامه مجلسی اخلاق اسلامی علماء علماء اسلام آیین زندگی زندگی اسلامی فضیلت حمام فضیلت شستن سر با سدر نوره کشیدن اوقات خواب آداب خوابیدن ادعیه ای که پیش از خواب باید خوانده شود خواب راست و دروغ و تعبیر خواب تعبیر خواب آداب حجامت کردن حجامت کردن حجامت معالجه انواع تب آداب سفر سفر کردن هنگام سفر مکالمات حسنیه
قیمت: 90,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 330 گرم