کتاب حلیة المتقین ( وزیری )

کتاب حلیة المتقین ( وزیری )

آیین زندگی و زینت متقیان در آداب و اخلاق اسلامی

مرحوم علامه محمد باقر مجلسی

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : پیام مقدس

  • موضوع : سرگذشت میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

  • مولف : مرحوم علامه محمد باقر مجلسی

  • شمارگان : 1000

  • تعداد صفحه : 456

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : وزیری

  • شابک : 8-00-7029-600-978

کتاب حلیة المتقین ( وزیری )

نمونه متن کتاب حلیة المتقین ( وزیری ):

 

باب ششم: در آداب بوی خوش و گل بوئیدن و روغن مالیدن

فصل اول: در بیان سبب پیدا شدن بوهای خوش در زمین

در حدیث معتبر از حضرت صادق (ع) منقول است که چون آدم و حوا از بهشت بر زمین آمدند، حضرت آدم بر کوه صفا قرار گرفت، حضرت حوا بر کوه مروه و حضرت حوا چون در بهشت از بوی خوش آنجا گیسوی خود را شانه کرده و بسته بود، چون به زمین آمد گفت: چه امید داشته باشیم از مشاطه گی که در بهشت کرده ام، حال آنکه الحال خدا از من در خشم است، پس گیسوهای خود را گشود پس آن بوی خوش که از گیسوی او فرو ریخت، باد به مشرق و مغرب برد و اکثرش را بر زمین هند ریخت به این سبب اکثر بوهای خوش در در هند می روید.

در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که چون حضرت آدم از آن درخت که نهی شده شده بود از او فرو ریخت، پس برگی از برگ های بهشت را گرفت و عورت خود را به آن پوشانید چون به زمین آمد باد جنوب بوی خوش آن برگ را به هند رسانید و درختان و گیاهان هند را خوشبو گردانید، به این سبب برگ های خوشبو در هند می باشد و اول جانوری که از آن برگ بهشتی یا از آن گیاه ها خورد، آهوی مشک بود، چون از آن برگ خورد بوی خوش در گوشت و خونش جاری شد تا آنکه جمع شد در پیش نافش و از آن مشک به هم رسید.

از حضرت صادق (ع) منقول است که بوی خوش دل را قوی می کند، قوت جماع را می افزاید. در حدیث صحیح از امام رضا (ع) منقول است که سزاوار نیست مرد را ترک بوی خوش در هر روز، اگر قادر نباشد یک روز به یک روز و اگر قادر نباشد، در هر جمعه و این را ترک نکند. از حضرت امیر الموئمنین علی (ع) منقول است که بوی خوش بر شارب مالیدن از اخلاق پیامبران است و گرامی داشتن ملائکه است ذکه اعمال آدمی را می نویسد بسبب آنکه ایشان را خوش می آید.

از حضرت امام جعفر صادق (ع) مروی است که هر که در هر روز بوی خوش بر خود بمالد تا شب عقلش با او باشد. و فرمود که: نما کسی که خوشبو باشد بهتر است از هفتاد نماز که بی بوی خوش باشد. فرمود که: سه چیز است که خدا پیغمبران را داده: بوی خوش و زنان و مسواک. در حدیث دیگر فرمود که: لازم بر بالغی که در هر جمعه شارب و ناخن بگیرد و چیزی از بوی خوش بر خود بریزد و حضرت رسول(ص) چون روز جمعه می رسید بوی خوش نزد آن حضرت نبود، روپاک بعضی از زنان را می طلبید که بوی خوش داشت و تر می کرد و بر روی مبارک می مالید. در حدیث دیگر منقول است که حضرت امام جعفر صادق (ع) بر موضوعی که سجده می فرمودند بعد از آن می شناختند آن موضوع را از بوی خوش آن حضرت. حضرت رسول (ص) می فرمودند که: جبرئیل مرا گفت که یک روز در میان خود را خوشبو کن، در روز جمعه البته ناچار است و ترک مکن می فرمود که در روز جمعه البته خود را خوشبو کنید اگرچه از بوی خوش زنان باشد. ( صفحه 140 و 141 )

 

باب سیزدهم: در آداب پیاده رفتن و سوار شدن و بازار رفتن و زراعت نمودن و چهار پایان نگاهداشتن

فصل اول: در سوار شدن و استر و الاغ و انواع هر یک

از حضرت رسول (ص) منقول است که از سعادت آدمی است که چهار پای راهوری داشته باشد.

از حضرت صادق (ع) منقول است که چهارپای بد نگاه دارید که زنت شما است و کارهای شما به ساخته می شود و روزیش بر خداست. از حضرت امام باقر (ع) منقول است که: که از بدی زندگانی است چهارپای بد نگاهداشتن.

از حضرت صادق (ع) فرمود که: هر که چهارپائی بخرد سواریش از او است و روزیش بر خدا است. در حدیث دیگر فرمود که: از سعادت مومن اس که چهارپائی داشته باشد که برای حوائج خود و کارسازی برادران مومن بر آن سوار شود.

در حدیث دیگر منقول است که حضرت فرمود که یونس بن یعقوب که: الاغی نگاه دار که بارت را بردارد بدرستی که روزیش بر خدا است، روای گفت که: الاغی خریدم چون سه سال شد حساب خرج خود کردم هیچ زیاده نشده بود. در روایات دیگر منقول است که حضرت امام موسی (ع) از این طیغور پرسیدند که: بر چه چیز سوار می شوی؟ گفت: بر الاغی. فرمود که: به چند خریده ای؟ گفت: سیزده اشرفی، حضرت فرمود: این اسراف است که الاغی بخری به این قیمت و یابوئی نخری، گفت خرج یابو بیشتر است، فرمود: آن کسی که خرج الاغ را می رساند، خرج یابو را هم می رساند، مگر نمی دانی که هر که است نگاه دراد و انتظار خروج ما اهل بیت بکشد و دشمن ما را به خشم آورد به نگاهداشتن آن اسب حق تعالی روزیش را برساند و سینه اش را گشاد گرداند و آرزوهایش را برآورد و یاور او است بر حوائج.

در روایت دیگر منقول است که روزی حضرت موسی (ع) بر استری سوار شدند شخصی از مخالفان گفت که: این چهارپا است که سوار شده ای که از پی دشمن نمی توان دواند و بر روی آن جنگ نمی توان کرد؟ حضرت فرمود که: رفعت و سرفرازی است را ندارد و مذلت و لاغ را ندارد و بهترین امور وسط آنها است. ( صفحه 334 و 335 )

فهرست کتاب حلیة المتقین ( وزیری )

نمونه فهرست کتاب حلیة المتقین ( وزیری ):

 

باب اول: در بیان آداب جامعه و کفش پوشیدن

فصل اول: در فضیلت تجمل و زینت کردن

فصل دوم: در بیان جامه هائی که پوشیدن آنها حرام است

فصل سوم: در پوشیدن پنبه و کتان و پشم

فصل چهارم: در بیان رنگ هائی که در جامعه سنت یا مکروه است

فصل پنجم: در بعضی از آداب جامه پوشیدن

فصل ششم: در پوشیدن لباسی که مخصوص زنان یا کافران باشد

فصل هفتم: در بیان عمامه بستن

فصل هشتم: در بیان آداب زیر جامه پوشیدن

فصل نهم: در آداب جامه نو بریدن و پوشیدن

فصل دهم: در سایر آداب جامعه پوشیدن و کندن

فصل یازدهم: در رنگ نعلین و موزه و کفش و چگونگی آن

فصل دوازدهم: در آداب پوشیدن نعل و موزه و کفش

 

باب دوم: در آداب حلی و زیور پوشیدن مردان و زنان و سرمه کشیدنو در آینه نظر کردن و خضاب کردن

فصل اول: در فضیلت انگشتر بدست کردن و آداب آن

فصل دوم: در بیان آنچه انگشتر از آن سازند

فصل سوم: در فضیلت عقیق

فصل چهارم: در فضیلت یاقوت و زبرجد و زمرد

فصل پنجم: در فضیلت فیروزه و جزع یمانی

فصل ششم: در فضیلت در نجف و بلور و حدید صینی و سایر نگین

فصل هفتم: در بیان آنچه سزاوار است که در نگین نقش کنند

فصل هشتم: در بیان زیور طلا و نقره پوشیدن و به زنان و اطفال پوشانیدن

فصل نهم: در آداب سرمه کشیدن

فصل دهم: در آداب نظر به آینه کردن

فصل یازدهم: در فضیلت خضاب کردن مردان و زنان

فصل دوازدهم: در کیفیت خضاب و احکام آن

 

باب سوم: در آداب خوردن و آشامیدن

فصل اول: ظرف هائی که در خوردن و آشامیدن و سایر استعمالات می توان استعمال نمود و آنچه نهی از آن شده است

فصل دوم: در تجویز خوردن طعام های لذیذ و مذمت حرص و افراط آن

فصل سوم: در بیان بعضی از آداب و اوقات طعام خوردن

فصل چهارم: در سایر آداب طعام خوردن

فصل پنجم: در بیان دعای وقت طعام خوردن

فصل ششم: در آداب بعد از طعام

فصل هفتم: در فضیلت نان و سویق و گوشت و روغن و آنچه از حیوان حاصل می شود و سرکه و شیرینیها

فصل هشتم: در فائد سبزی ها و میوه ها و سایر ماکولات

فصل نهم: در فضیلت ضیافت مومنان و آداب آن

فصل دهم: در فضیلت خلال و آداب آن

فصل یازدهم: در فضیلت آب و انواع آن

فصل دوازدهم: در آداب آب خوردن

 

باب چهارم: در بیان فضیلت تزویج و آداب مجامعت و معاشرت زنان و کیفیت تربیت فرزندان و معاشرت ایشان

فصل اول: در فضیلت تزویج کردن و نهی از رهبانیت

فصل دوم: در اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان

فصل سوم: در آداب نکاح و اراده ی ان

فصل چهارم: در بیان آداب زفاف و مجامعت

فصل پنجم: در آداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان

فصل ششم: در بیان حق زن و شوهر بر یکدیگر و احکام ایشان

فصل هفتم: در بیان دعاهای طلب فرزند و فضیلت آن

فصل هشتم: در احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل

فصل نهم: در عقیقه کردن و سر تراشیدن و آداب هر یک

فصل دهم: در ختنه کردن پسران و دختران و سوراخ کردن گوش ایشان و آداب هر یک

فصل یازدهم: در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان

فصل دوازدهم: در بیان حق پدر و مادر بر فرزند و جوب رعایت حرمت ایشان

 

باب پنجم: در بیان آداب مسواک کردن و شانه کردن و ناخن و شارب گرفتن و سر تراشیدن و امثال آن

فصل اول: در بیان فضیلت مسواک زدن

فصل دوم: در فضیلت سر تراشیدن و آداب آن

فصل سوم: در آداب موی سر نگه داشتن

فصل چهارم: در فضیلت شارب گرفتن یعنی موی لب بالا را تا ته گرفتن

فصل پنجم: در آداب ریش بلند کردن

فصل ششم: دربیان فضیلت موی سفید و حکم کندن آن

فصل هفتم: در کندن موی بینی و بازی کردن با ریش

فصل هشتم: در فضیلت ناخن گرفتن

فصل نهم: در بیان آداب و اوقات ناخن گرفتن

فصل دهم: در دفن کردن مو و ناخن و سایر چیز ها که دفن باید شود

فصل یازدهم: در فضیلت شانه کردن موی سر و ریش

فصل دوازدهم: در آداب و اوقات شانه کردن و انواع شانه

 

باب ششم: در آداب بوی خوش و گل بوئیدن و روغن مالیدن

فصل اول: در بیان سبب پیدا شدن بوهای خوش در زمین

فصل دوم: در فضیلت بوی خوش و آداب آن

فصل سوم: در کراهت رد کردن بوی خوش

فصل چهارم: در فضیلت مشک و عنبر و زعفران

فصل پنجم: در فضیلت غالیه

فصل ششم: در فضیلت و آداب روغن بر بدن مالیدن

فصل هفتم: در فوائد روغن بنفشه

فصل هشتم: در فوائد روغن بان و روغن زنبق

فصل نهم: در فوائد سایر روغن ها

فصل دهم: در فضیلت بخور و انواع و آداب آن

فصل یازدهم: در فضیلت گلاب و گل سرخ و انواع گل ها

فصل دوازدهم: در آداب گل بوئیدن

 

باب هفتم: در آداب حمام رفتن و سر و بدن شستن و دارو کشیدن و آداب بعضی از اغسال

فصل اول: در فضیلت حمام

فصل دوم: در آداب داخل شدن و بیرون آمدن و دعاهائی که باید خواند

فصل سوم: در بیان آنچه در حمام نباید کرد و آنچه تجویز شده

فصل چهارم: در فضیلت شستن سر و بدن و دفع بوهای بد از خود

فصل پنجم: در فضیلت شستن سر با سدر و خطمی

فصل ششم: در فضیلت دارو کشیدن

فصل هفتم: در ازاله کردن موی زیر بغل

فصل هشتم: در غایت زمانی که نوره را تاخیر توان کرد

فصل نهم: در دعاهای وقت نوره کشیدن

فصل دهم: در اوقات نوره کشیدن و سایر آداب آن

فصل یازدهم: در فضیلت حنا مالیدن بعد از نوره

فصل دوازدهم: در آداب غسل جمعه و سایر اغسال

 

باب هشتم: در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن

فصل اول: در بیان اوقات خواب

فصل دوم: در وضو ساختن پیش از خواب

فصل سوم: در مکان خوابیدن و آداب پیش از خواب

فصل چهارم: در سایر آداب خوابیدن

فصل پنجم: در آداب و ادعیه ای که پیش از خواب باید خوانده شود

فصل ششم: در دفع ترسیدن در خواب و خواب پریشان دیدن و محتلم شدن

فصل هفتم: در دعاها برای دفع بیداری و برای بیدار شدن در آخر شب

فصل هشتم: در بیان نماز و دعا برای خواب های نیک دیدن و آداب بیدار شدن

فصل نهم: در سبب خواب راست و دروغ و تعبیر خواب

فصل دهم: در آداب بیداری و مذمت خواب بسیار

فصل یازدهم: در آداب بیت الخلاء

فصل دوازدهم: در بیان احوال و اوضاع و مکان هائی که نهی از آنها وارد شده است

 

باب نهم: در آداب حجامت کردن و تنقیه و بعضی از ادویه و معالجه ی بعضی از امراض و ذکر بعضی از ادعیه . احراز

فصل اول: در ثواب بیماری و صبر کردن بر آن و بیان شدت ابتلای مومنان

فصل دوم: در فضیلت و آداب حجامت

فصل سوم: در بیان تداوی که از ائمه (ع) وارد شده است و بیان جواز رجوع به اطباء

فصل چهارم: در معالجه انواع تب

فصل پنجم: در ادعیه ای جامعه و ادویه ای مرکبه ی نافعه

فصل ششم: در معالجه دردسر و شقیقه و زکام و صرع و اختلال دماغ و تصرف جن

فصل هفتم: در معالجه سایر امراض و دردسر و گلو

فصل هشتم: در معالجه ی خنازیر و قرح و جروح و ثالول و ثبود و خوره و پیسی و بهق و امثال این ها

فصل نهم: در معالجه امراض اندرونی و قولنج و بادها و آزار معده و سرفه

فصل دهم: در معالجه اوجاع و مفاصل و فالج و بواسیر و امراض مثانه و سایر امراض

فصل یازدهم: در بیان قلیلی از تعویذات برای دفع سحر و سموم گزندگان و سایر بلاها

فصل دوازدهم: در فوائد تربت شریف امام حسین (ع) و خواص بعضی از ادویه ی مفرده

 

باب دهم: در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ایشان

فصل اول: در بیان حقوق خویشان و غلامان و کنیزان

فصل دوم: در حقوق همسایگان و یتیمان و عشیره و قبیله

فصل سوم: در حقوق صداقت و اخوت

فصل چهارم: در بیان حقوق مومنان بر یکدیگر و حسن معاشرت با خلق

فصل پنجم: در قضای حاجت مومنان و سعی نمودن در کارهای ایشان و شاد گردانیدن ایشان

فصل ششم: در دیدن مومنان و عیادت بیماران ایشان

فصل هفتم: در اطعام مومنان و آب دادن ایشان و جامه پوشانیدن

فصل هشتم: در حقوق فقیران و ضعیفان و مظلومان و پیران و آداب معاشرت ایشان

فصل نهم: در رعایت حقوق مومنان در غیبت ایشان

فصل دهم: در آداب معاشرت ظالمان و قلیلی از احوال ایشان

فصل یازدهم: در آداب معاشرت با کافران و مخالفان

فصل دوازدهم: در بیان حقوق مردگان بر زندگان

 

باب یازدهم: در آداب مجالس از سلام و مصاحفه و معانقه و بوسیدن و آداب عطسه کردن و آداب نشستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اینها

فصل اول: در فضیلت سلام و آداب آن

فصل دوم: در فضیلت مصاحفه یعنی دست یکدیگر را گرفتن و معانقه

فصل سوم: در آداب نشستن

فصل چهارم: در آداب ملاقات صاحب خانه با کسی که به خانه او می آید

فصل پنجم: در بیام مجالسی که در آنجا داخل شدن روا است و جماعتی که همنشینی و مصاحبت ایشان سزاوار است

فصل ششم: در آداب عطسه و آروغ و آب دهان انداختن

فصل هفتم: در بیان مزاح کردن و خندیدن و سرگوشی کردن و آداب صحبت داشتن و راز مجلس را پنهان داشتن

فصل هشتم: در سایر آداب مجالست و حقوق اصحاب مجالس بر یکدیگر

فصل نهم: در فضیلت ذکر خدا در مجالس

فصل دهم: در فضیلت ذکر حضرت رسول الله (ص) و ائمه (ع) در مجالس و مباحثه ی علوم ایشان نمودن

فصل یازدهم: در مشورت کردن با برادران و آداب آن

فصل دوازدهم: در آداب نامه نوشتن

 

باب دوازدهم: در آداب خنه داخل شدن و بیرون رفتن

فصل اول: در گشادگی خانه

فصل دوم: در مذمت تکلف بسیار در خانه کردن و بسیار بلند ساختن

فصل سوم: در نقاشی کردن و تصویر کشیدن و صورت صاحب روحی را ساختن که سایه نداشته باشد

فصل چهارم: در آداب فرش خانه

فصل پنجم: در آداب عبادت کردن در خانه

فصل ششم: در نگاهداشتن حیوانات در خانه خصوصا کبوتر و خروس

فصل هفتم: در نگاهداشتن گوسفند و بز در خانه

فصل هشتم: در بیان احوال سایر طیور و ذکر بعضی از حیوانات که کشتن ایشان روا است یا روا نیست

فصل نهم: در منع از نگاهداشتن سگ در خانه

فصل دهم: در آداب چراغ افروختن و خانه خریدن

فصل یازدهم: در بیان سایر آداب خانه

فصل دوازدهم: در آداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن

 

باب سیزدهم: در آداب پیاده رفتن و سوار شد و بازار رفتن و تجارت و زراعت نمودن و چهار پایان نگاهداشتن

فصل اول: در سوار شدن است و استر و الاغ و انواع هریک

فصل دوم: در آداب نگاهداشتن و رعایت حقوق چهارپایان

فصل سوم: در آداب زین و لجام

فصل چهارم: در ادعیه و آداب سواری

فصل پنجم: در آداب پیاده رفتن

فصل ششم: در نگاهداشتن شتر و گاو و گوسفند

فصل هفتم: در آداب خریدن و نگاهداشتن حیوانات

فصل هشتم: در بیان مجمل احوال و اقسام حیوانات

فصل نهم: در فضیلت تجارت کردن و طلب حلال نمودن

فصل دهم: در بیان آداب تجارت

فصل یازدهم: در فضیلت زراعت کردن و درخت کاشتن

فصل دوازدهم: در آداب زراعت کردن درخت کاشتن

 

باب چهاردهم: در آداب سفر

فصل اول: در بیان سفرهای نیک و بد و ایام و ساعات نیک و بد از برای سفر

فصل دوم: در دفع نحوسات های سفر به تصدق و دعا

فصل سوم: در آداب غسل و نماز و دعا در وقت بیرون رفتن

فصل چهارم: در سایر آداب بیرون رفتن و بیان چیزی چند که باید با خود بردن

فصل پنجم: در آداب توشه برداشتن در سفر و آداب صرف کردن آن

فصل ششم: در رفیق با خود بردن در سفر و آداب معاشرت ایشان

فصل هفتم: در بیان سایر آداب سفر

فصل هشتم: در آداب راه رفتن و فرود آمدن

فصل نهم: در بیان دعاهائی که در راه منازل باید خواند

فصل دهم: در آداب سفر دریا و گذشتن از پل ها

فصل یازدهم: در آداب مشایعت و استقبال مسافر و آداب برگشتن او

فصل دوازدهم: در آداب اسب تاختن و تیرانداختن

(خاتمه) در بیان بعضی از آداب متفرقه و فواید نافعه

مکالمات حسنیه: در مجلس هارون الرشید با علماء مخالفین

نظرات کاربران درباره کتاب حلیة المتقین ( وزیری )

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب حلیة المتقین ( وزیری ) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب حلیة المتقین ( وزیری )

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با کتاب حلیة المتقین ( وزیری )

کتب علامه محمد تقی مجلسی کتب علامه مجلسی کتاب علامه مجلسی علامه مجلسی مرحوم علامه محمد باقر مجلسی (ره) آداب و اخلاق اسلامی آیین زندگی کتاب های انتشارات پیام مقدس کتب انتشارات پیام مقدس پیام مقدس انتشارت خرید عمده کتاب حلیه المتقین خرید اینترنتی کتاب حلیه المتقین خرید پستی کتاب حلیه المتقین خرید کتاب حلیه المتقین خرید آنلاین کتاب حلیة المتقین خرید اینترنتی کتاب حلیة المتقین خرید پستی کتاب حلیة المتقین خرید کتاب حلیة المتقین آداب طعام خوردن آداب خوردن و آشامیدن فضیلت خضاب کردن مردان و زنان آداب نظر به آینه کردن آداب سرمه کشیدن فضیلت فیروزه فضیلت زمرد فضیلت زبرجد فضیلت یاقوت فضیلت انگشتر بدست کردن آداب پوشیدن عمامه بستن در بیان جامه هائی که پوشیدن آنها حرام است کتاب حلیة المتقین حلیة المتقین کتاب حلیه المتقین کتاب حلیه مرحوم علامه محمد باقر مجلسی کتاب خرید کتاب مذهبی انتشارات پیام مقدس فضیلت تجمل و زینت کردن کتاب حلیة المتقین وزیری کتاب حلیة المتقین ( وزیری ) خرید کتاب حلیة المتقین وزیری حلیة المتقین وزیری حلیة المتقین جیبی کتاب زرین فروشگاه فروشگاه اینترنتی فروشگاه اینترنتی کتاب فروشگاه اینترنتی کتاب زرین خرید اینترنتی کتاب خرید آنلاین کتاب خرید عمده کتاب فروش عمده کتاب کتاب خاص
قیمت: 180,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 725 گرم