کتاب تعبیر خواب

کلیات جامع تعبیر خواب

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : چاف

  • موضوع : تعبیر خواب

  • مولف : ابن سیرین و دانیال پیغمبر و امام صادق (ع)

  • شمارگان : 5000

  • تعداد صفحه : 448

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : وزیری

  • شابک : 5-6-93883-964-978

کتاب تعبیر خواب

نمونه متن کتاب کلیات جامع تعبیر خواب:

 

ابروها

ابن سیرین گوید که ابروها دین به خواب دین بود و اگر ببیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود دلیل است که زینت ولی تمام و کمال بود و اگر دید که ابروهایش فرو ریخت تاویلش به خلاف این بود کرمانی می گوید اگ ببیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت دلیل است که آهنگ چیزی می نکند که از آن چیز وی را بد نامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزی کند که وی را نیک نامی و صلاح دین حاصل آید و اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود دلیل که علم و آهستگی وی زیاد آید ولیکن مالش را نقصان بود جابر مغربی گوید اگر یک ابروی خویش را ریخته دید و یکدیدگر را کنده دید دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد و بعضی گفته اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند.

 

ابریشم

بدان که تاویل ابریشم هرچه تاویل قز بود و در حرف قاف گفته می شود و خواهد شد.

 

ابلیس

لعنه الله – دانیال علیه السلام می گوید که دیدن ابلیس به خواب دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فرینده و بیشرم و نومید از نیکی و مردمان را همه بدی آموزد و شر و فساد اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد و او را قهر نمود دید و او قهر نمود دلیل که وی را به خیر و صلاح میل بود اگر ببیند که ابلیس بر وی غلبه دلیل است که به راه شر و فساد مایل بود و اگر ببیند که ابلیس با وی سخن می گفت دلیل است که او را از راه برگرداند و او بگرداند و او را از اطاعت باز داد و اگر بیند که ابلیس او را نصیحت می کرد و وی را خوش می آمد دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت می رسد و اگر بیند که ابلیس دست او بگرفت و بجائی می برد و او گفت که لاحول و لاقوه ال بالله العلی العظیم دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد و بعد از آن به نصیحت شخصی از آن گناه باز ایستد و اگر ببیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد دلیل است که ااهل دین و صلاح را شادی رسد و اگر ببیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود دلیل است که علماء و مردمان مصلح را قوت رسد کرمانی گوید اگر بیند ابلیس را مطیع شد دلیل است که به هوایی نفس مبتلا گردد و اگر ببیند که ابلیس چیزی را عطا داد اگر آن چیز نیک ود دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود دلیل فساد دین نماید و اگر ببیند که ابلیس شاد و خرم بود لیل که کار مردمان به فساد قوی گردد و اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت دلیل است ذکه ولایتی بدست آورد و عدل و انصاف نماید اگر بیند که ابلیس بکشت دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه اصلاح نماید.

 

اردکون

بدان که اردکون شکوفه ایست دیدنش در خواب دلیل بر رنج و بیماری است. ( صفحه 62 و 63 )

 

جوان شدن

ابن سیرین گوید اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد دلیل  که فرو مایه شود اگر جوان مجهول را بیند دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش بیند و مرادش برنیاید بیند جوانی پیر شده است دلیل که حرمتش زیاد شود و زنان نیز در این معنی چون مردان باشند جابر گوید اگر جوانی در خواب بیند که پیر گردیده بود دلیل که علم و ادب آموزد و شرح آن در حرف میم بیان کنیم. ( صفحه 162 و 163 )

 

دوزخ

محمد بن سیرین می گوید اگر کسی بیند در دوزخ شد و بیرون نماید دلیل کند که عاصی و بدکار است و توبه باید کرد و به سوی حق تعالی باز گردد زیرا اجلش نزدیک است و اگر توبه نکند بیم آن باشد که به کافری بمیرد اگر بیند دوزخ را و از آن رنجی و گزندی به تن او نرسد دلیل که در رنج و غم دنیا گرفتار شود و به آخر سلامتی یابد اگر بیند در دوزخ رفت و ندانست کی بدانجا رفت پیوسته در جهان مدیر و مخذول و تنگ روزی باشد اگر بیند طعام و شراب آنجا می خورد و در آتش می سوخت دلیل که در جهان کردار بد می کند و در آخرت بلای او اگر بیند فرشته موی پیشانی وی بگرفت و به دوزخ انداخت دلیل که بیننده را علامت بدبختی است کرمانی گوید اگر بیند خودش به دوزخ رفت دلیل که به گناه کردن بمیرد اگر بیند از اهل دوزخ چیزی بخورد مانند بخورد مانند زقوم دلیل است که به علم باطل مجهول مشغول شود که آن علم و بال او بود یا خون نا حق کند اگر بیند شمشیر کشید و به دوزخ رفت دلیل که سخن فحش منکر گوید اگر بیند آتش دوزخ همی خورد دلیل است که مال یتیمان خورد اگر بیند که آتشی نزدیک دوزخ می افروخت دلیل است که او کاری صعب پیش آید از جهت پادشاهی. جابر مغربی گوید اگر بیند او را کشان کشان به دوزخ برند دلیل که عاقبت او به کفر کشد اگر بیند بانک آتش دوزخ می شنید دلیل که هیبت و سیاست پادشاه دو رسد اگر بیند در نزدیک دوزخ قرار گرفت دلیل که جهان بر وی قرار گیرد و عیش بر وی دشوار شود حضرت صادق علیه السلام می فرماید دیدن دوزخ به خواب بر شش وجه است اول خشم گرفتن خدای تعالی بر وی دوم مبتلا به گناه سوم جور سلطان ستمگر چهارم رنج و مصیبت پنجم خذلان ششم مال یتیمان و ربا خوردن. ( صفحه 229 )

فهرست کتاب تعبیر خواب

نمونه فهرست کتاب کلیات جامع تعبیر خواب :

 

حرف (آ): آبادانی – آب – آب بینی – آب تاختن – آبخانه – آبدستان – آبستنی – آبکانه – آبگینه – آبله – آبنوس – آتش – آتش برافروختن – آتش پرستیدن – آتش دان – آتش زنه – آتشکده – آرد – آرد بیز – آروغ – آزاد شدن – آستانه – اسمان – آستان – آسیاب – آسیابان – آشتی کردن – آغوش گرفتن – آفتاب – آفتابه – آماس – آهک – آهن – آهو دیدن – آواز – آویختن – آیینه

 

حرف (ا): ابر – ابروها – ابریشم – ابلیس – آردکون – ارزیر – ارش – اره – ایزار – اژدها – اسپندان – اسب – استر – استخوان – استغفار – اسطر لاب – اسفناج – اشتر – اشتر مرغ – اشتر غاز – اشگ – اشتان – اصلع – افروشته – افسرده – افسون – افیون – اله – آلو سرخ – الج - امامت کردن – امرود - انار – انجیر – انجیل – انداختن مردم – اندامها – انگبین – انگشتان – انگشتری – انگور – افتادن

 

حرف (ب): بادام – باد وزیدن – باد رها کردن – بادروک – باد ریسه – بادمجان – بار کشیدن – باران – بارانی – باروی – باز – بازوی – بازوبند – باغ دیدن – بافتن جامه ها – باقلا – بالا رفتن – بالش – بام – بانگ داشتن جانوران – بانگ نماز – ببر – بت – بخشش کردن – بخور کردن – بربط – برجستن – بردار کردن – برد – برف – برق – برگشودن – برنج – بره – برهنگی – بروت – برج – بریان – بزاز – بز – بذر قطونا – بساط – بستر – بست – بستان افروز – بط – بغل – بقالی – بلانکیتی – بلبل – بلبله – بلغم – برگ – بلور – بلوط – بنجشک – بند نهادن – بنده – بنفشه – بنیاد نهادن – به – بهار – بهشت – بوتیمار – بوریا – بوزینه – بوسه دادن – بوق زدن – بوم – بوی های خوش – بیابان – بیت المعمور – بید گوش – بیل – بیماری – بینی – بیهوشی – بند نهادن

 

حرف (پ): پادشاه – پاتیله – پاس داشتن – پاشنه پای – پابند – پای – پای اورجین – پای تابه – پاچه – پابندانی کردن – پالان – پر – پر پهن – پرده – پرده داری – پرستو – پرنده – پرنیان – پروانه – پری – پرواز کردن – پستان – پستان بند – پشت – پشته – پشم – پشه – پلاس – پلنگ – پل ساختن – پلیته – پنبه – پند دادن – پنیر – پوست – پوستین – پهلو – پی – پیاز – پیاله – پیراهن – پیرایه – پیروزه – پیر شدن – پیسی – پیشانی – پیشی گرفتن – پیشه – پیغمبر – پیغمبری – پیکان – پیکر – پیل – پیلور – پیمانه – پیه خوردن – پهلو

 

حرف (ت): تب دادن – تابستان – تاج – تارج – تاریکی – تازیانه – تاوه – تبر – تبیره – تتماج – تخت – تخم کاشتن – تخمه – تخم ها – تذرو – ترازو – ترازوگر – ترب – تربد – ترخون – ترسائی – ترسیدن – ترشی ها – ترف – ترنج – ترانگبین – تره دوغ – تره – تره فروشی – تریاک – تزویج – تسبیح کردن – تشنگی – تعویذ – تغار – تفشله

حرف (ت): تب دادن – تابستان – تاج – تارج – تاریکی – تازیانه – تاوه – تبر – تبیره – تتماج – تخت – تخم کاشتن – تخمه – تخم ها – تذرو – ترازو – ترازوگر – ترب – تربد – ترخون – ترسائی – ترسیدن – ترشی ها – ترف – ترنج – ترانگبین – تره دوغ – تره – تره فروشی – تریاک – تزویج – تسبیح کردن – تشنگی – تعویذ – تغار – تفشله

حرف (ج): جادوئی کردن – جاروب – جام – جامه – جامه خواب – جان – جبه – جزع – جستن – جغد – جگر – جلاب – جنازه – جنت بودن – جنگ کردن – جهود شدن – جو – جوالدوز – جوان شدن – جوراب – جوشن – جولاهی – جوهر – جوی آب – جوز – جوزبویا

حرف (چ): چادر – چاه – چتر – چراغ – چراغ پایه – چراغ دان – چرغ – چرک – چشم – چشمه – چغانه – چغندر – چک – چکاوک – چنگال – چنگاله – چنگ زدن – چوب – چوگان زدن – چهار پای

حرف (ح): حبر – حب خوردن – حجامی – حج کردن – حجر الاسود – حد زدن –حربه – حرم – حریر – حساب – حصار – حصیر – حقنه – حقه – حکمت – حلاجی – حلوا – حمالی – حنا – حنوط – حوض – حوض کوثر – حیض – حکایت

حرف (خ): خاج – خار – خار پشت – خارش – خاک – خاکستر – خامه – خانه – خانی – خایسک – خایه مرغ – خایهآدم – خفه کردن – ختنه کردن – خرابی – خربزه – خرچنگ – خر – خرگور – خردل – خرس – خرگاه – خر گوش – خرما – خرمن – خرتوت – خروس – خریدن و فروختن – جامه خز (جامه) – خستگی – خشت – خشم گرفتن – خصومت – خصی کردن – خضاب – خطبه خواندن – خطمی – خفتن – خلال – خلعت – خلقان – خلم – خلیفه – خم – خمیر کردن – خبزه – خنجر – خنده – خوان – خود – خوردنی – خوشه – خوک – خون آمدن – خیار- خیک ماست - خیری

 

نظرات کاربران درباره کتاب تعبیر خواب

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب تعبیر خواب نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب تعبیر خواب

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با کتاب تعبیر خواب

خرید پستی خرید پستی کتاب خرید کتاب کتاب تعبیر خواب دانیال پیغمبر کتاب تعبیر خواب امام صادق (ع) خواب دیدن کلیات تعبیر خواب وزیری تعبیر خواب ابرو خرید پستی کتاب تعبیر خواب تعبیر خواب ابلیس تعبیر خواب ابریشم تعبیر خواب جوان شدن جامع تعبیر خواب تعبیر خواب دوزخ تعبیر خواب کتاب تعبیر خواب علم تعبیر خواب یادگیری تعبیر خواب تعبیر خواب مردن بعبیر خواب جنگ تعبیر خواب قهر کردن تعبیر خواب سفر تعبیر خواب ازدواج کتاب تعبیر خواب فارسی کتاب تعبیر خواب انگلیسی خرید اینترنتی کتاب تعبیر خواب خرید کتاب تعبیر خواب خرید آنلاین کتاب تعبیر خواب کلیات تعبیر خواب جامع ترین کتاب تعبیر خواب تعبیر خواب امام صادق تعبیر خواب دانیال نبی تعبیر خواب حضرت دانیال تعبیر خواب ابن سیرین کتاب تعبیر خواب امام صادق کتاب تعبیر خواب ائمه بهترین کتاب تعبیر خواب بهترین تعبیر خواب تعبیر خواب آنلاین تعبیر خواب اسلامی روش تعبیر خواب دیدن ماه در خواب دیدن خورشید در خواب دیدن زن در خواب دیدن مرد در خواب دیدن مرده در خواب دیدن روح در خواب دیدن جن در خواب دیدن پول در خواب تعبیر پولدار شدن در خواب انتشارات چاف فروشگاه کتاب زرین فروشگاه اینترنتی کتاب زرین خرید اینترنتی فروش اینترنتی کتاب تعبیر خواب ابن سیرین کتاب فروشی خرید اینترنتی کتاب فروشگاه کتاب فروشگاه اینترنتی کتاب فروشگاه کتاب زرین قم فروشگاه اینترنتی
قیمت: 180,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 780 گرم
محصولات مرتبط